Protikorupčný program

Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) prijala protikorupčný program, v ktorom sa jeho zamestnanci zaväzujú nepríjmať úplatky, vyhýbať sa konfliktu záujmov, implementovať a presadzovať efektívny systém boja proti korupcii. 

Celé znenie Protikorupčného programu na stiahnutie tu:

Praktická príručka prevencie korupcie na stiahnutie tu:

Zásady zakazujúce úplatkárstvo a korupciu

Zaväzujeme sa neponúkať, neposkytovať, ani neprijímať úplatky v žiadnej forme pri kontakte s obchodnými partnermi, zákazníkmi, sprostredkovateľmi, dodávateľmi, zamestnancami alebo predstaviteľmi orgánov štátnej správy a samosprávy. Súčasne neuprednostňujeme niektorých svojich obchodných partnerov (napr. pri zaplatení faktúr, vybavovaní objednávok a pod.) pred inými. Úplatkom sa rozumie vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok.

Naši zamestnanci sú vedení k tomu, aby:

  1. nesľubovali, nevyžadovali, nedohadovali alebo neprijímali úplatok v akejkoľvek podobe od obchodných partnerov, zákazníkov, sprostredkovateľov, dodávateľov alebo zamestnancov takýchto subjektov alebo orgánov štátnej správy a samosprávy,
  2. neposkytovali dary, ani iné výhody s úmyslom ovplyvniť rozhodovanie obchodných partnerov, zákazníkov, sprostredkovateľov, dodávateľov alebo zamestnancov takýchto subjektov alebo orgánov štátnej správy a samosprávy. Tým nie je vylúčené ponúkanie alebo prijímanie predmetov určených výlučne na svoju propagáciu.

Každý zamestnanec je zodpovedný za informovanie svojho priameho nadriadeného alebo predstavenstvo BTS o pokuse o korupciu v spoločnosti. Predstavenstvo BTS je povinné sa takýmto podozrením zaoberať a v prípade jeho opodstatnenosti oznámiť túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní.

Sme si vedomí trestnoprávnych dôsledkov spojených s trestným činom prijímania úplatku (§ 328 Trestného zákona)  a podplácania (§ 332 Trestného zákona). Berieme za svoje zásady a pravidlá Prevencie voči korupcii.

Každý zamestnanec a člen orgánu spoločnosti je povinný konať v súlade s  Etickým kódexom spoločnosti, zachovávať vysoký morálny štandard v obchodných vzťahoch a utvárať priaznivé pracovné prostredie, v ktorom si ceníme jeden druhého. Sme si vedomí toho, že na tom, aké meno má naša spoločnosť, má každý jeden z nás svoj nezanedbateľný podiel.

Dary a reprezentačné

Nebudeme prijímať, ani vyžadovať od obchodných partnerov alebo kohokoľvek, kto sa uchádza o obchodný vzťah s BTS žiadne peňažné a nepeňažné dary. Môžeme prijať iba reklamné dary a občerstvenie, ak sa ich prijatím nezaviažeme zvýhodniť toho, kto ich poskytuje. Akýkoľvek dar prevyšujúci 70,- EUR sme povinní v zmysle Etického kódexu nahlásiť etickej rade našej spoločnosti.

Nesmieme poskytovať nijaké dary, pohostenia a iné pozornosti, s výnimkou reklamných firemných darov, ktorými by sme obchodných partnerov alebo potenciálnych obchodných partnerov navádzali na korupciu alebo iné nelegálne a neetické konanie.

Naša spoločnosť sa usiluje implementovať a presadzovať efektívny systém boja proti korupcii.

Na tento účel naša spoločnosť:

- prijala Etický kódex a príslušné interné predpisy zaväzujúce všetkých zamestnancov a členov orgánov spoločnosti

- ustanovila etickú radu BTS, ktorej úlohou je zaoberať sa riešením etických otázok v spoločnosti, monitorovať etické problémy v spoločnosti a podávať návrhy na ich riešenie predstavenstvu BTS. Členovia etickej rady sú povinní pri posudzovaní jednotlivých prípadov postupovať v súlade so štatútom rady, s Etickým kódexom, ako aj s platnými právnymi predpismi

- prijala ochranné opatrenia v zmysle zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti  s cieľom motivovať našich zamestnancov oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním

- prijíma a pravidelne monitoruje primerané interné kontroly, opatrenia na prevenciu a odhaľovanie  korupcie vypracované na základe prístupu zohľadňujúceho  riziká

- prijíma systém finančných a účtovných postupov primerane navrhnutých, aby sa zabezpečila

vedenie poctivého a presného účtovníctva, záznamov a účtov a zabezpečila, že ich nemožno

použiť na účely podplácania alebo zakrývania podplácania;

- buduje povedomie zamestnancov o opatreniach na prevenciu a boj proti korupcii a konfliktu záujmov.