Ochrana osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) (ďalej len „prevádzkovateľ“) pre zabezpečenie komunikácie so svojimi klientmi  využíva svoje webové sídlo. Prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľ poskytuje základné informácie o svojej činnosti.

V súvislosti so zberom osobných údajov prevádzkovateľ poskytuje, v prípade záujmu (je potrebná registrácia na  https://www.bts.aero/lety/pozorovanie-lietadiel/) návštevníkom stránky informácie o príletoch a odletoch všetkých typov lietadiel v súvislosti s pozorovaním lietadiel.

V súvislosti s poskytovanými službami prevádzkovateľa sa vyžaduje spracúvanie osobných údajov. Nižšie vás  informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov, prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ spracúva informácie len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“).

1. Kto je zodpovedný na spracúvanie vašich osobných údajov na tomto webovom sídle?

Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M.R. Štefánika,

823 11, Bratislava II

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

POBEST, s.r.o.
Zavarská 10H/8032
917 01 Trnava
[email protected]

3. Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Oprávnené osoby prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje od dotknutých osôb za účelom bezpečnostnej ochrany civilného letectva, ďalej za účelom identifikácie fyzickej osoby pri uplatnení oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vybavenia žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám, evidencie a prešetrenia podaných oznámení o protispoločenskej činnosti, umožnenie registrácie prostredníctvom registračného formuláru na našom webovom sídle, alebo za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa - správa nehnuteľného majetku.

4. Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Vaše ostatné osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené v Informácii o účeloch spracúvania.

Zaväzujeme sa zabezpečiť, aby informácie, ktoré zhromažďujeme a používame, boli na tento účel vhodné a nepredstavovali narušenie Vášho súkromia.

Využitie služby cookies: táto webová lokalita vyžíva služby Google Universal analytics a Google Search Console. Prostredníctvom týchto služieb nezískavame Vaše osobné údaje, túto službu využívame na analyzovanie návštevnosti na tejto stránke.

5. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

 • zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému  poľnohospodárskemu majetku v platnom znení,
 • zákon č. 503/2004 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom v platnom znení,
 • zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
 • zákon č.54/2019 Z.z., o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

6. Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

Údaje poskytnuté prostredníctvom registračného formuláru archivujeme do odvolania poskytnutého súhlasu so spracovaním týchto údajov. V prípade, že majiteľ vytvoreného konta sa po dobu dvoch rokov prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov neprihlási na stránku, bude mailom oslovený či chce účet ďalej používať. V prípade že prevádzkovateľ počas 30 dní nedostane odpoveď, bude účet zrušený a údaje o dotknutej osobe budú vymazané.

V súvislosti so zberom osobných údajov v ostatných IS prevádzkovateľa postupujeme v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neuchováva vaše osobné údaje dlhšie, ako to vyžaduje účel, pre ktorý sa uchovávajú. Ako minimálna požiadavka sa na uchovávanie (osobných) údajov vzťahujú zákonné podmienky ich uchovávania.

7. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať poverení zamestnanci prevádzkovatelia.

8. Budú vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii?

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín ani medzinárodnej organizácii.

9. Zahŕňa spracúvanie vašich osobných údajov prevádzkovateľom automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie?

Spracúvanie vašich osobných údajov úradom nezahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

10. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať:

 • vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom, ako aj prístup k jej osobným údajom a ďalším informáciám,
 • opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • vymazanie (tzv. zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú ak je splnený jeden z dôvodov uvedený v čl. 17 nariadenia, napríklad ak:
  • už ich prevádzkovateľ nepotrebuje,
  • ich prevádzkovateľ spracúva nezákonne,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený jeden z prípadov uvedený v čl.18 nariadenia.

11. Sú vaše osobné údaje zdieľané so sociálnymi médiami?

Nie, vaše osobné údaje nie sú zdieľané so sociálnymi médiami.

12. Ako je zabezpečená bezpečnosť našej stránky?

Chránime vaše údaje pri prenose medzi vašim prehliadačom a našou stránkou používaním SSL certifikátu.

13. Komu môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté?

Za určitých zákonných podmienok môžeme vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám (ako napríklad orgánom činným v trestnom konaní), ak je to nevyhnutné a primerané vzhľadom k špecifickým a zákonne určeným účelom.

14. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, čiže Úradu

Kontaktná adresa dozorného orgánu:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
www.dataprotection.gov.sk
+421 2 3231 3220

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.

Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa, označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo, predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili, dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa.

15. Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese [email protected]. Následne Vám spätne zašleme žiadosť o prístup k predmetu REC 4.2. Vyplnením a zaslaním tejto žiadosti späť na našu mailovú adresu a následnej identifikácie, Vás, ako dotknutej osoby, na základe uvedených údajov v žiadosti, túto zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov/DPO, je tiež k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému.