Všeobecné informácie

Povinnosti osôb zúčastnených na leteckej doprave podľa § 36 zákona 143 o civilnom letectve :

  • V záujme ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania sú osoby zúčastnené na leteckej doprave povinné podrobiť sa osobnej kontrole a kontrole prepravovaných vecí podľa požiadaviek osôb vykonávajúcich túto kontrolu.
  • Zúčastnené osoby, ktoré odmietnu podrobiť sa kontrolám podľa odseku 1, sú z leteckej prepravy vylúčené bez nároku na vrátenie cestovného alebo prepravného.
  • Cestujúci nie sú povinní pred detekčnou kontrolou vykladať z batožiny do prepraviek všetky tekutiny, aerosóly a gély v samostatných nádobách s objemom maximálne 100 mililitrov alebo s ekvivalentným objemom a elektroniku.

Pri prechode detekčnou kontrolou postupujte nasledovne:

  • umiestnite Vašu príručnú batožinu na posuvný pás,
  • vyzlečte si vrchné vrstvy odevu ako kabát, bundu, sako a pod.,
  • odložte si opasok a hodinky,
  • z vreciek vyberte všetky predmety ako vreckovky, doklady, peňaženku, kľúče, mince, mobilný telefón...,
  • po vyzvaní prejdite prechodovým detektorom kovov,
  • sledujte ďalšie pokyny pracovníka detekčnej kontroly.

Od 1. septembra 2015 platia na všetkých letiskách v EÚ nové pravidlá bezpečnostnej kontroly detekcie výbušnín. Vybraným cestujúcim budú v rámci bezpečnostnej kontroly odobraté stery z príručnej batožiny, vrátane jej obsahu, z oblečenia, z opasku, z rúk či z predmetov, ktoré majú pri sebe. Tie budú následne podrobené ďalšej kontrole. Odobratie sterov nemá žiaden vplyv na zdravie pasažierov.

Na letiskách stále platia prísne pravidlá na prepravu tekutín, aerosólov a gélov v príručnej batožine. Rovnako do vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadla nesmie cestujúci vnášať strelné zbrane a ich napodobeniny, omračujúce zariadenia, výbušniny a zápalné látky a zariadenia, predmety s ostrým hrotom alebo hranou, pracovné nástroje a tupé predmety, ktoré sú schopné spôsobiť vážne zranenie.

Zoznam zakázaných predmetov je informatívny. Pracovníci detekčnej kontroly majú právo z prepravy vylúčiť aj iné predmety, ktoré vzbudzujú dôvodné podozrenie z ich možného zneužitia na ohrozenie bezpečnosti civilného letu.