Platby v nástupnej bráne

Vážení cestujúci, radi by sme vám touto cestou dali do pozornosti dôležitú informáciu ohľadne leteckých spoločností, ktoré môžu po svojich cestujúcich vyžadovať na základe svojich platných prepravných podmienok dodatočné "letiskové" platby v nástupných bránach v prípadoch, kedy kontrolovaný cestujúci nespĺňa niektorú z prepravných podmienok leteckej spoločnosti, ktorou si vybral letieť. V praxi sa najčastejšie jedná o maximálny prípustný rozmer príručnej batožiny a o jej celkový počet.

V zmysle vyššie uvedeného preto dôrazne vyzývame všetkých cestujúcich, aby sa pred svojim odletom dostatočne informovali o svojom osobitnom nároku ohľadne prepravy príručných batožín priamo so sebou na palube lietadla u svojej vybratej leteckej spoločnosti, alebo na letiskovom check-ine v čase svojho odletu.

Príručné batožiny sú na bratislavskom letisku dôkladne kontrolované na to určenými a zaškolenými pracovníkmi v nástupných bránach. Cestujúcim však vždy ponúkame možnosť si svoju batožinu prekračujúcu stanovené parametre v nástupnej bráne v rámci možností prebaliť, ak sa tým docieli splnenie prepravných podmienok. Toto však zvyčajne neplatí u spevnených príručných kufrov, ktoré sa nedajú zmenšiť a teda korektne rozmerovo prispôsobiť.

V prípade nemožnosti si svoju batožinu požadovane prispôsobiť, alebo keď počet batožín cestujúceho prevyšuje povolený počet príručných batožín určený leteckou spoločnosťou, dôjde k výberu poplatku za každú takúto batožinu podľa platného cenníka danej leteckej spoločnosti. Niektoré spoločnosti následne dovoľujú vziať si takto zaplatenú batožinu so sebou na palubu lietadla, iné požadujú ich odovzdanie do podpalubia, kedy si ich cestujúci po prílete vyzdvihne na batožinovom páse v príletovej hale. Každá odovzdaná batožina do podpalubia musí disponovať príslušným batožinovým štítkom, ktorý cestujúci obdrží po vykonaní platby za svoju príručnú batožinu.

Bohužiaľ v prípadoch, ak cestujúci nie je ochotný svoju batožinu dostatočne prispôsobiť, alebo nie je schopný ju za vyžadovaný poplatok zaplatiť, stráca tým automaticky nárok na prepravu svojej batožiny na danom lete u danej leteckej spoločnosti. Ak sa cestujúci napriek tomu rozhodne letieť, jeho nezaplatená batožina musí ostať v nástupnej bráne a jej majiteľ o ňu nenávratne prichádza na základe zanechania opustenej batožiny vo vyhradenom letiskovom bezpečnostnom priestore odletových brán. Následne bude batožina dôkladne odstránená privolanými príslušníkmi polície podľa platného bezpečnostného postupu.

Ak sa cestujúci výslovne odmietne podrobiť vyžadovanej platbe voči svojej leteckej spoločnosti, alebo odmietne odovzdať svoju batožinu na základe prepravných podmienok do podpalubia lietadla, alebo odmietne spolupracovať a komunikovať s letiskovým personálom ohľadne svojej príručnej batožiny v prípade výzvy od personálu, bude môcť byť na základe prepravných podmienok leteckej spoločnosti zo svojho nastávajúceho letu zrušený, bez nároku na vrátenie vynaložených financií pre svoj let, ako aj s tým spojených akýchkoľvek dodatočných nákladov.

POZOR: Niektoré letecké spoločnosti umožňujú vyúčtovať žiadané platby iba debetnou, či kreditnou kartou, avšak bez úplnej dostupnosti platiť hotovosťou. Niektoré spoločnosti taktiež ponúkajú vykonanie platby priamo v mobilnej užívateľskej aplikácii danej leteckej spoločnosti, ak sa taká aplikácia používa a ak ňou cestujúci disponuje.

Pred odovzdaním príručnej batožiny (alebo jej ekvivalentu) do podpalubia lietadla, je absolútne nevyhnutné si z danej batožiny vybrať:

Líthiové batérie, lieky, cestovné doklady, peniaze a iné cennosti. Odporúčame vybrať aj krehké veci z dôvodu ich možného poškodenia v rámci prepravy podanej batožiny v podpalubí lietadla. V opačnom prípade vzniká potencionálne bezpečnostné riziko nie len pre daného cestujúceho, ale najmä v prípade neodstránených líthiových batérií (treba ich vybrať a zobrať priamo so sebou na palubu) až pre celé lietadlo.