Platby v nástupnej bráne

Cestujúci je povinný informovať sa vopred o prepravných podmienkach príručnej a podanej batožiny. Letecké spoločností môžu od cestujúcich vyžadovať na základe svojich platných prepravných podmienok dodatočné platby v nástupných bránach, ak kontrolovaný cestujúci nespĺňa niektorú z prepravných podmienok leteckej spoločnosti - najmä maximálny  rozmer príručnej batožiny a jej celkový počet.

Príručné batožiny sú na bratislavskom letisku dôkladne kontrolované na to určenými a zaškolenými pracovníkmi v nástupných bránach. Cestujúcim však vždy ponúkame možnosť si svoju batožinu prekračujúcu stanovené parametre v nástupnej bráne prebaliť, ak sa tým docieli splnenie prepravných podmienok. Toto však zvyčajne neplatí u spevnených príručných kufrov, ktoré sa nedajú zmenšiť, a teda rozmerovo prispôsobiť.

V prípade nemožnosti si svoju batožinu požadovane prispôsobiť, alebo keď počet batožín cestujúceho prevyšuje povolený počet príručných batožín určený leteckou spoločnosťou, dôjde k výberu poplatku za každú takúto batožinu podľa platného cenníka danej leteckej spoločnosti. Niektoré spoločnosti následne dovoľujú vziať si takto zaplatenú batožinu so sebou na palubu lietadla, iné požadujú ich odovzdanie do podpalubia, kedy si ich cestujúci po prílete vyzdvihne na batožinovom páse v príletovej hale. Každá odovzdaná batožina do podpalubia musí disponovať príslušným batožinovým štítkom, ktorý cestujúci obdrží po vykonaní platby za svoju príručnú batožinu.

Ak cestujúci nie je ochotný svoju batožinu dostatočne prispôsobiť, alebo odmietne zaplatiť poplatok podľa platného cenníka dopravcu, stráca tým nárok na prepravu svojej batožiny. Ak sa cestujúci napriek tomu rozhodne letieť, jeho nezaplatená batožina ostáva v nástupnej bráne a jej majiteľ o ňu nenávratne prichádza na základe zanechania opustenej batožiny vo vyhradenom letiskovom bezpečnostnom priestore odletových brán. Následne bude batožina dôkladne odstránená privolanými príslušníkmi polície podľa platného bezpečnostného postupu.

Ak cestujúci  odmieta zaplatiť poplatok za batožinu podľa cenníka svojej leteckej spoločnosti, alebo odmietne odovzdať svoju batožinu do podpalubia lietadla, môže mu byť na základe prepravných podmienok dopravcu odopretá možnosť odletieť. Stráca tak nárok na vrátenie vynaložených financií za letenku.

POZOR: Niektoré letecké spoločnosti umožňujú vyúčtovať žiadané platby iba debetnou či kreditnou kartou, avšak bez úplnej dostupnosti platiť hotovosťou. Niektoré spoločnosti taktiež ponúkajú vykonanie platby priamo v mobilnej užívateľskej aplikácii danej leteckej spoločnosti, ak sa taká aplikácia používa, a ak ňou cestujúci disponuje.

Pred odovzdaním príručnej batožiny, (alebo jej ekvivalentu) do podpalubia lietadla, je absolútne nevyhnutné si z danej batožiny vybrať:

Líthiové batérie, lieky, cestovné doklady, peniaze a iné cennosti. Odporúčame vybrať aj krehké veci z dôvodu ich možného poškodenia v rámci prepravy podanej batožiny v podpalubí lietadla. V opačnom prípade vzniká bezpečnostné riziko nie len pre daného cestujúceho, ale najmä v prípade neodstránených líthiových batérií (treba ich vybrať a zobrať priamo so sebou na palubu) aj pre celé lietadlo.