Verejné obstarávania

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) (ďalej len BTS) je subjektom, spĺňajúcim podmienky § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), ktorý zároveň vykonáva činnosti podľa § 9 ods. 9 písm. c) zákona o VO. V § 10 ods. 5 zákona o VO je ustanovené, že ak verejný obstarávateľ vykonáva niektorú z činností podľa § 9 ods. 3 až 9 zákona o VO, postupuje pri zadávaní zákazky súvisiacej s vykonávaním tejto činnosti podľa pravidiel a postupov zadávania nadlimitných zákaziek ustanovených pre obstarávateľa, ak zákon o VO neustanovuje inak. BTS je povinné aplikovať postupy stanovené v zákone o VO pri zadávaní nadlimitných zákaziek na základe ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o VO. Obstarávateľ postupuje podľa § 8 ods. 2 zákona o VO ako verejný obstarávateľ, ak mu verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov na zákazku na:

  1. uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods.2 zákona o VO alebo
  2. poskytnutie služieb, ktoré sú spojené so zákazkou podľa písmena a) a ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby ustanovený pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. až e) zákona o VO

a táto zákazka nesúvisí s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9 zákona o VO (prevádzkovanie verejných letísk).

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania, príp. v Profile obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

BTS uverejňuje obstaranie nadlimitných zákaziek ako aj výsledkov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní prostredníctvom príslušných oznámení zverejňovaných na internetových stránkach Úradu pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev (www.simap.europa.eu) a Úradu pre verejné obstarávanie (www.uvo.gov.sk).