Vylúčenie z prepravy

Dôvody vylúčenia z prepravy – agresia, intoxikácia

Cestujúci by sa mal na letisku vždy správať slušne a radiť sa pokynmi pracovníkov vybavenia letu a detekčnej kontroly, ako aj ostatných zúčastnených zložiek vybavovacieho procesu. Prejavy agresivity u cestujúceho sa považujú za potenciálne ohrozenie letu a cestujúci môže byť následne - na základe prepravných podmienok leteckej spoločnosti - vylúčený z prepravy bez nároku na odškodné a vrátenie ceny za letenku, či s tým súvisiace ďalšie cestovné náklady.

Cestujúci, ktorý prejavuje známky požitia návykovej látky, či už pri samotnom vybavovacom procese alebo neskôr pri nástupe do lietadla, je vzhľadom na gradujúci účinok alkoholu a ostatných omamných látok počas letu taktiež považovaný za rizikového z hľadiska bezpečnosti a môže byť bez dokazovania prítomnosti návykových látok v krvi vylúčený z prepravy. Najbežnejšími sú intoxikácia alkoholom, resp. tzv. ľahkými drogami.

Možné dôvody vylúčenia cestujúceho z leteckej prepravy podľa prepravných podmienok leteckých spoločností:

  • nadmerné požitie alkoholu, požitie psychotropných látok a iných drog,
  • nevhodné správanie obťažujúce cestujúcich či personál, nepriateľský postoj, kričanie, nadávanie, vyhrážanie sa, fyzický či psychický útok,
  • úmyselné nedodržanie pokynov a usmernení,
  • neopodstatnené zdržiavanie letiskového personálu v rámci odbavenia na let,
  • odmietnutie si prispôsobiť príručnú batožinu podľa prepravných podmienok dopravcu,
  • odmietnutie zaplatiť vyžadovaný poplatok dopravcovi v prípade výzvy,
  • odmietnutie komunikácie, alebo úprimnej či pravdivej komunikácie v prípade výzvy,
  • tvorba audio/vizuálneho záznamu zamestnancov či cestujúcich, bez ich výslovného súhlasu.

Vo vážnych prípadach porušenia prepravných podmienok si leteckí dopravcovia vyhradzujú právo na trvalé odmietnutie prepravy tých cestujúcich, ktorí zásadným spôsobom porušili niektorý z vyššie uvedených bodov.