História

historia letisko

Začiatky pravidelnej leteckej dopravy v Bratislave a okolí sa spájajú s prvou linkou Československých aerolínií z Prahy do Bratislavy dňa 29. októbra 1923, kedy dvojplošník AERO A-14 pristál vo Vajnoroch s jedným cestujúcim na palube. Nakoľko už v povojnovom období bolo zrejmé, že blízkosť pohoria Malé Karpaty bude obmedzujúcim faktorom pre rozvoj leteckej dopravy na Letisku Vajnory, začalo sa v roku 1947 s budovaním najväčšieho slovenského letiska v katastrálnom území obce Ivanka pri Dunaji. Od tohto roku sa datuje história súčasného Letiska M. R. Štefánika.

I. etapa výstavby letiska sa začala vybudovaním dráhy 04 - 22 a ňu kolmej dráhy 13 – 31, ktoré doteraz lietadlám umožňujú pristátie v Bratislave takmer za každého počasia. Pravidelná prevádzka na letisku ležiacom iba 9 km severovýchodne od centra hlavného mesta bola zahájená už v roku 1951. Rýchlo sa meniaci lietadlový park, stúpajúce nároky na prepravu cestujúcich a tovaru, ako aj na pozemné zabezpečovacie zariadenia si vyžadovali priebežné investície. Počas II. etapy výstavby bol vybudovaný odletový terminál pre cestujúcich s príslušným prednádražím a novým komunikačným systémom, centrálna kotolňa a doplnkové energetické zariadenie hlavnej trafostanice. Zároveň sa rozšírila vybavovacia plocha a pribudli priestory pre potreby Letky ministerstva vnútra. V 80-tych rokoch bola v rámci komplexnej rekonštrukcie dráhového systému predĺžená dráha 04 - 22 na dĺžku 2900 metrov (z pôvodných 1900 m) a dráha 13 – 31 na 3190 metrov (z pôvodných 1500 m). Cieľom III. etapy výstavby letiska v 90-tych rokov bolo vertikálne oddeliť prúdy cestujúcich na prílete a odlete, preto bol v roku 1994 dobudovaný terminál pre prilietavajúcich cestujúcich.

Rozvoj letiska pokračoval i v nasledujúcich rokoch. V roku 1995 sa vybudovala nová moderná požiarna zbrojnica na križovatke vzletovo-pristávacích dráh, čo umožnilo preradenie Letiska Bratislava z kategórie 6 do kategórie 7, umožňujúcej pristávanie veľkokapacitných lietadiel. O dva roky neskôr bola ukončená rekonštrukcia svetelného a zabezpečovacieho systému vzletovo-pristávacej dráhy 13 – 31 a súčasťou letiska sa stali nové sklady leteckých pohonných látok a železničná vlečka vedúca zo stanice Podunajské Biskupice. V roku 1998 bola do prevádzky uvedená nová riadiaca veža, v súčasnosti patriaca LPS SR, š.p.

historia letisko 2

Významným míľnikom v histórii letiska bola transformácia príspevkovej organizácie Slovenská správa letísk na akciovú spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava (BTS) dňa 5. mája 2004. V tom istom roku bol realizovaný projekt výstavby fytosanitárneho centra. Po vstupe Slovenska do Európskej únie sa letisko pustilo do plnenia kritérií súvisiacich s jeho začlenením do vzdušného schengenského priestoru. Medzi prvými sa realizovala požiadavka oddelenia výkonu bezpečnostnej kontroly posádok lietadiel od obchodných cestujúcich a to do nového objektu terminálu všeobecného letectva – G.A.T. Významnou investíciou bola prístavba príletovej haly – terminálu C, ktorý slúžil výhradne pasažierom bez potreby vstupnej pasovej kontroly.

Ďalším dôležitým momentom v histórii letiska bol september 2006, kedy slovenská vláda ohlásila odstúpenie od zmluvy o privatizácií s konzorciom TwoOne z dôvodu nesplnenia privatizačných podmienok.

V roku 2007 a 2008 vrcholili prípravy Letiska Bratislava na vstup do vzdušného schengenského priestoru. Medzi ďalšie zmeny patrilo vytvorenie zázemia pre prvosledovú kontrolu Policajného zboru v príletovom termináli B, vybudovanie bezpečnostnej kontroly pre tranzitujúcich cestujúcich a presun pasových pultov do novej pozície medzi odletovými terminálmi. Odletový terminál sa rozdelil na dve časti – časť A, ktorá je od oficiálneho vstupu letiska do schengenského priestoru vyhradená pre cestujúcich, ktorí letia do krajín Schengenu bez nutnosti pasovej kontroly a časť B, určenú pre pasažierov cestujúcich mimo neho. Celkový vzhľad vybavovacej budovy pre cestujúcich z neverejnej strany pozmenili odletové mosty z roku 2007. Proces vstupu letiska do vzdušného schengenského priestoru bol zavŕšený v roku 2008.

Nosným projektom roku 2009 a 2010 bola výstavba nového terminálu, ktorá sa zavŕšila v júni 2012. Predstavuje strategicky, kapacitne a investične najvýznamnejší projekt v oblasti civilného letectva na Slovensku za posledných niekoľko desaťročí. Stavba bola od začiatku rozdelená na dve etapy a prebieha za plnej prevádzky letiska. Prvá etapa, spočívajúca vo výstavbe odletového terminálu, bola po 16 mesiacoch intenzívnych prác ukončená a terminál bol slávnostne otvorený 9. júna 2010. Koncom roka sa začalo s postupnou demoláciou pôvodného odletového terminálu, na ktorého mieste v priebehu nasledujúcich 2 rokov vyrástla druhá časť novej vybavovacej budovy.