Environmentálna politika

V záujme Letiska M. R. Štefánika je v čo najväčšej miere prispievať k ochrane a zlepšovaniu kvality životného prostredia. Environmentálna politika je preto neoddeliteľnou súčasťou našej spoločenskej zodpovednosti.

Ochrana životného prostredia sa zabezpečuje preventívnymi opatreniami v piatich hlavných oblastiach:

 • ochrana podzemných vôd,
 • monitorovanie hluku z leteckej prevádzky,
 • ochrana ovzdušia,
 • likvidácia ostatného a nebezpečného odpadu,
 • závažné priemyselné havárie.

Ochrana podzemných vôd:

 • nepretržité monitorovanie stupňa znečistenia v spolupráci s Okresným úradom a Odborom životného prostredia.

Monitorovanie hluku:

 • 24-hodinové monitorovanie hluku od roku 1994,
 • on-line napojenie monitorovania na radarový systém v spolupráci s LPS SR, š.p.,
 • priebežné spracovávanie hlukových štúdií a následná korekcia letových trajektórií,
 • komunikácia s dotknutými obcami a mestskými časťami.

Ochrana ovzdušia:

 • nepretržité monitorovanie stupňa znečistenia.

Likvidácia odpadu:

 • separovaný zber a likvidácia ostatného a nebezpečného odpadu.

V rámci environmentálnej politiky Letisko Bratislava každoročne spolupracuje na vytváraní hlukovej mapy, ktorá je dôležitým dokumentom pri posudzovaní a schvaľovaní novej výstavby v okolí letiska. Letisko Bratislava si uvedomuje svoju strategickú polohu na okraji mesta Bratislava a z daného dôvodu aktívne komunikuje so zástupcami okolitých obcí.

Prevencia pred závažnými priemyselnými haváriami:

Informácia pre verejnosť