Dokumenty na stiahnutie

Na základe schválenej zmeny Programu bezpečnostnej ochrany prevádzkovateľa letiska Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS) akceptuje oddelenie Bezpečnostné systémy a režimy osvedčenia o absolvovaní príslušnej odbornej prípravy osôb v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (posádka lietadiel s ročnou periodicitou, všetci ostatní s periodicitou päť rokov), ktoré boli školené a preskúšané prinajmenšom v zmysle bodu č. 11.2.6 alebo bodu č. 11.2.2 Nariadenia Komisie  (EÚ) 2015/1998  a čl. 6 bodu 6.11.4.2 Národného programu ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania. Predložené osvedčenie musí jednoznačne identifikovať príslušnú odbornú prípravu. Platnosť osvedčenia končí po uplynutí jedného resp. piatich rokov od jeho vydania. Osvedčenia, ktoré majú vyznačenú dobu platnosti od - do akceptuje len do doby vyznačenej na tomto osvedčení. 

 •  External ID card - download
 • Cenník platný od 1. 1. 2021 - stiahnuť
 • Žiadosť o vydanie letiskového identifikačného preukazu (LIP) - stiahnuť
 • Žiadosť o vydanie letiskového identifikačného preukazu (LIP) - externá organizácia - stiahnuť
 • Žiadosť o posúdenie spoľahlivosti osoby vstupujúcej do vyhradených bezpečnostných priestorov - je dostupné na webovej stránke Dopravného úradu: http://letectvo.nsat.sk/bezpecnostna-ochrana-civilneho-letectva/posudenie-spolahlivosti/
 • Žiadosť o povolenie vstupu cudzích osôb. Vyhlásenie držiteľa externého LIP o poučení (jedno tlačivo slúži pre jednu osobu) - stiahnuť
 • Žiadosť o povolenie vjazdu - stiahnuť
 • Žiadosť o parkovanie - stiahnuť
 • Žiadosť o parkovanie (externá organizácia) - stiahnuť
 • Žiadosť o hromadnú výmenu letiskového identifikačného preukazu (LIP) - stiahnuť
 • Žiadosť o administratívnu zmenu - stiahnuť
 • Žiadosť o vydanie polepu na preukaz vodiča - stiahnuť
 • Záznam o poučení - sprievod - stiahnuť 
 • Záznam o poučení - sprievod bez S - stiahnuť 
 • Záznam o poučení - zakázané predmety - stiahnuť

Žiadosti Vás prosíme vypĺňať výlučne elektronicky, nie rukou. Ďakujeme!

Žiadosť o vydanie VISITOR

Žiadateľ preukázateľne zašle žiadosť na e-mailovú adresu: [email protected]

Žiadosť musí byť zaslaná minimálne 3 pracovné dni vopred. 

Žiadosť musí obsahovať:

 • názov žiadateľa (názov spoločnosti),
 • deň a hodina vstupu, priestor (zóna BTS), kde požaduje žiadateľ/osoba vstupovať,
 • vstup/brána,
 • počet osôb, ktoré budú vstupovať,
 • dôvod vstupu,
 • zoznam zakázaných predmetov, ktoré potrebuje žiadateľ používať v SRA,
 • oznámenie, či si užívateľ BTS zabezpečí vykonanie sprievodu vlastnými zamestnancami, alebo či žiada zabezpečiť túto službu zamestnancami BTS za odplatu podľa platného cenníka BTS.

V prípade vjazdu motorovým vozidlom alebo mobilnou technikou, žiadateľ uvedie aj:

 • EČV, druh a typové označenie motorového vozidla,
 • maximálnu výšku zariadenia (vertikálny dosah),
 • priestory, v ktorých sa bude s technikou pohybovať,
 • predpokladané trvanie činnosti. 

Povolenie vstupu schvaľuje riaditeľ bezpečnosti, alebo ním poverená osoba, formou e-mailu, ktorý bude žiadateľovi doručený na e-mailovú adresu,  z ktorej bola žiadosť odoslaná, a to do troch pracovných dní odo dňa preukázateľného doručenia riadne podanej žiadosti.

 

Download documents:

Please fill the applications in eletronicly only, not by hand. Thank you.