Pravidlá pre slotovú koordináciu

Pravidlá pre slotovú koordináciu na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave

V platnosti od 1. júna 2022.

Všeobecne

Leteckí dopravcovia, ktorí vykonávajúci lety z/na Letisko Bratislava, musia poskytovať informácie o plánovaných letoch na kontakty pracoviska Slotová koordinácia vopred a včas vo forme správ definovaných v kapitole 6 IATA Standard Schedules Information Manual. Termíny na poskytnutie údajov sú uvedené v kalendári koordinačných aktivít uvedenom v IATA Worldwide Slot Guidelines.

Leteckí dopravcovia sú povinní nahlásiť údaje aj o každom dodatočnom lete (dodávacie, predvádzacie, technické, výcvikové lety, prázdne prelety, zálety) v súlade s týmito pravidlami.

Úlohou pracoviska Slotová koordinácia je zhromažďovať údaje o plánovanej prevádzke a  spracúvať žiadosti a úpravy letiskových slotov tak, aby sa predišlo prekročeniu koordinačných parametrov letiska.

Postup žiadania o letiskové sloty

Všetky žiadosti o letiskové sloty musia byť podané na [email protected].

Slotové žiadosti musia byť podané v súlade s ustanoveniami kapitoly 6 IATA SSIM. Správy SCR budú akceptované, pričom budú aplikované príslušné postupy pre správy SMA.

Odletové sloty z Letiska Bratislava musia byť zabezpečené najmenej 60 minút pred odletom, príletové sloty na letisko BTS musia byť zabezpečené pred odletom lietadla z letiska odletu.

Slotové žiadosti sú spracúvané iba počas úradných hodín. Leteckí dopravcovia sú preto vyzývaní, aby svoje žiadosti posielali v dostatočnom časovom predstihu pred plánovanými letmi pre splnenie vyššie uvedených lehôt. Urgentné žiadosti na lety plánované mimo úradných hodín musia byť minimalizované a posielané na [email protected].

Slotové žiadosti na ad-hoc lety budú spracované po dátume Historics Baseline Date pre danú plánovaciu sezónu IATA.

Tolerancie

Leteckí dopravcovia musia prevádzkovať lety iba v časoch, ktoré boli obojstranne dohodnuté so slotovým koordinátorom.

Úmyselné vykonávanie letov v iných ako dohodnutých časoch bude považované za nerešpektovanie vzájomne dohodnutých letiskových slotov a bude znamenať nižšiu prioritu pri vybavení daného letu. Prevádzkovateľ Letiska Bratislava v týchto prípadoch nenesie zodpovednosť za vzniknuté meškanie.

Zmeny letiskových slotov

a) Meškanie z prevádzkového dôvodu

 • Na lety v obchodnej leteckej doprave (cestujúcich alebo nákladu) sa nesmú podávať žiadosti o zmenu letiskových slotov v prípade meškania z prevádzkového dôvodu. Údaje letiskových slotov sa používajú na aktualizáciu informačných tabúľ pre cestujúcich a prevádzkových systémov letiska. Zmenený čas odletu by viedol k nesúladu údajov pri odbavovacom procese.

  Na tieto lety však musí byť podaná zmena letiskových slotov v prípade, ak sa očakáva meškanie presahujúce 3 hodiny a zároveň dátumovú hranicu.
 • Na nekomerčné ad hoc lety (dodávacie, predvádzacie, technické, výcvikové lety, prázdne prelety, zálety) musí byť podaná žiadosť o zmenu letiskových slotov v prípade prevádzkového meškania viac ako 3 hodiny.

  Toto však neznamená, že tieto lety môžu byť úmyselne prevádzkované v inom čase, ako bol dohodnutý so slotovým koordinátorom.

b) Let plánovaný v skoršom čase

 • Leteckí dopravcovia, ktorí plánujú vykonať let v skoršom čase, ako bol dohodnutý so slotovým koordinátorom, musia podať žiadosť o zmenu letiskových slotov.

  Pri skorších príletoch z prevádzkových dôvodov (napr. silné veterné prúdenie) sa žiadosť o zmenu letiskových slotov nevyžaduje. Toto však neznamená, že tieto lety môžu byť úmyselne prevádzkované v inom čase, ako bol dohodnutý so slotovým koordinátorom.

Zrušenie letu

Všetci prevádzkovatelia lietadiel musia informovať slotového koordinátora o zrušení letu hneď ako je to možné, aby sa predišlo blokovaniu letiskových kapacít. Neskoré oznámenia o zrušení letu budú považované za zneužitie slotu okrem ospravedlniteľných dôvodov podľa ustanovení IATA WASG.

Zvláštne lety

Prevádzkovatelia nasledovných typov letov musia poslať slotovú žiadosť pred ich vykonaním, tieto lety však nebudú regulované:

 • štátne lety (typ „E“),
 • diplomatické lety (typ „I“),
 • vojenské lety (typ „W“).

Výnimky z koordinácie letiskových slotov

Nasledovné typy letov sú oslobodené od koordinácie letiskových slotov (žiadosť o letiskové sloty sa nevyžaduje):

 • núdzové pristátia a odklonené lety,
 • návraty na Letisko M. R. Štefánika v Bratislave po vzlete,
 • humanitárne lety (prevoz pacienta a ľudských orgánov, pátranie a záchrana, ambulantné lety),
 • lety Dopravného úradu SR,
 • lety Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
 • lety všeobecného letectva a obchodné lety kategórie Business Aviation vykonávané lietadlami s maximálnou vzletovou hmotnosťou neprevyšujúcou 4000 kg,
 • výcvikové lety schválených organizácií letového výcviku (FTO).

Účinnosť

Pracovisko Slotová koordinácia aplikuje tieto pravidlá s účinnosťou od vyššie uvedeného dátumu platnosti. Zmena pravidiel je vyhradená bez predchádzajúceho upozornenia.