Zákaz ciest za účelom rekreácie v zahraničí od 20. marca

– Od 20. marca 2021 do 28. apríla 2021 vláda SR nepovoľuje Slovákom vycestovať do zahraničia za účelom rekreácie. Cesty za iným účelom ostávajú aj naďalej povolené.

Zákaz ciest za účelom rekreácie v zahraničí od 20. marca

Podľa bodu C.1 bod 14 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 160/2021 vláda obmedzuje s účinnosťou od 20. marca 2021, ak nie je ďalej uvedené inak, podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 20. marca 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu opakovane predĺženého týmto uznesením, teda uplynutím 28. apríla 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na cestu na účel vycestovania do zahraničia, okrem cesty na rekreáciu v zahraničí, a cestu späť pri návrate zo zahraničia, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak ju vykonáva osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Viac informácií tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/104/20210320