Podmienky vstupu na Slovensko

– Všetky osoby, ktoré od 10. septembra 2020 od 07.00 hod. vstupujú na územie Slovenskej republiky spôsobom medzinárodnej leteckej dopravy a zároveň počas posledných 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v zozname nižšie sú povinné po prílete preukázať sa príslušníkovi Policajného zboru registráciou na webe http://korona.gov.sk/ehranica

Podmienky vstupu na Slovensko

Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko je povinný vyplniť online formulár na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR: https://www.mindop.sk/covid/ 

V prípade, že cestujúci prilieta z krajiny, ktorá nie je uvedená v zozname nižšie, je povinný vyplniť aj formulár https://korona.gov.sk/ehranica/ a následne zotrvať v domácej izolácii minimálne 10 dní, resp. do doby bezplatného testovania na Covid-19 a negatívneho výsledku testu.

Zoznam bezpečných krajín : Austrália, Cyprus, Česko, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Veľká Británia, Švajčiarsko, Taliansko

Cez vonkajšiu hranicu môžu na územie SR vstúpiť nasledovné osoby:

a) občania tretích krajín so vzťahom k osobe s trvalým alebo prechodným pobytom v Slovenskej republike alebo k občanovi Slovenskej republiky, t.j. manžel/ka, maloleté dieťa, rodič maloletého dieťaťa, ktoré je občanom SR. Maloleté dieťaťa, manžel/ka nemusí cestovať spolu s týmto cudzincom (túto skutočnosť môžu preukázať napr. rodným listom, sobášnym listom (ak cudzinec nemá k dispozícii originál, stačí obyčajná kópia). Pokiaľ je doklad len v cudzom jazyku, cudzinec si musí zabezpečiť vyhotovenie jeho prekladu (stačí neoficiálny preklad) a pri kontrole preukázať originál v cudzom jazyku a tento preklad;
 
b) štátni príslušníci tretích krajín, ktorí majú platný pobyt na území SR podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a preukážu sa platným povolením na pobyt, pobytovým preukazom, potvrdením o registrácii pobytu alebo sú držiteľmi národného víza vydaného zastupiteľským úradom Slovenskej republiky;

c) osoby s pobytom v Austrálskom spoločenstve, Cyperskej republike, Čínskej ľudovej republike, Írskej republike, Japonsku, Kórejskej republike, na Novom Zélande a v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska; Tieto osoby môžu pobyt preukázať cestovným dokladom, dokladom o pobyte, najmenej dvoma inými hodnovernými  dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list a iné).


 d) osoby, patriace do  niektorej z kategórií uvedených v bodoch 4 až 8 opatrenia platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

 e, občania štátov EÚ/EHP tranzitujúci cez SR, pričom tranzit musí byť geograficky opodstatnený.