Podmienky vstupu na Slovensko od 2. novembra do 9. novembra do 1.h

– Osoby, ktoré prilietajú na Slovensko v dňoch 2. až 8. novembra (prílety z Londýna, Manchesteru, Dublinu) sú povinné zotrvať v domácej izolácii.

Podmienky vstupu na Slovensko od 2. novembra do 9. novembra do 1.h

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11. marca 2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky. Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 okrem iných aj cestovné obmedzenia v súvislosti s ochorením COVID-19.
 
 
Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z 28. októbra 2020 v platnom znení
 
1. všetky osoby, ktoré od 30. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie SR, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade, že negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, táto sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa.
 
Týmto osobám sa nariaďuje, aby sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do SR registrovali na webe korona.gov.sk/ehranica. Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území SR byť schopné sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru SR.
 
Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19  nie je povinné podrobiť sa dieťa do veku 3 rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti - pediater, neurčí inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do veku  3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti.
 
Alternatívne, k hore uvedeným povinnostiam registrácie a izolácie v domácom prostredí musia byť tieto osoby schopné po vstupe na územie SR preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia SR, nie starším ako 72 hodín. V prípade vstupu s sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako 72 hodín sa na tieto osoby nevzťahuje bod III. nižšie.
 
 
 
2. Všetky osoby, ktoré od 30. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie SR, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.
 
Týmto osobám sa súčasne nariaďuje, aby sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do SR registrovali na webe korona.gov.sk/ehranica. Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území SR byť schopné sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru SR.
 
Tieto osoby sú povinné podrobiť sa  laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 a to najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie osôb vstupujúcich na územie SR sú povinné dodržiavať izoláciu v domácom prostredí i osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19  nie je povinné podrobiť sa dieťa do veku  3 rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti - pediater neurčí inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do veku 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti.
 
 
3. Všetkým osobám podľa bodov I. a II. ktoré od 30. októbra 2020 od 7.00 hod.  vstúpia na územie SR sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do SR oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a svojmu všeobecnému lekárovi resp. pediatrovi. Osoby, ktoré nemajú na území SR uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sú povinné oznámiť umiestnenie do izolácie miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.
 
 
Vyššie uvedené opatrenia v bodoch 1. až 3. sa nevzťahujú na:
 
a) osoby ktoré za predchádzajúcich 14 dní, navštívili výlučne krajiny uvedené v Prílohe č. 1 opatrenia a
b) iné osoby na ktoré sa vzťahujú výnimky podľa bodov 4 až 12 opatrenia.

Viac tu: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/vstup-cudzincov-na-uzemie-sr-pocas-mimoriadnej-situacie