Predstavenie terminálu

predstavenie stavby

Architektonická koncepcia nového terminálu vychádza z najnovších trendov a za použitia najmodernejších technológií. Je smerovaná na jednu výraznú budovu, ktorá zabezpečí všetky potrebné funkcie súvisiace s vybavením cestujúcich a ich batožiny. Ide o dynamickú stavbu o celkovej pôdorysnej ploche 170m x 70m, ktorej ústredným priestorom je verejná odletovo-príletová hala prechádzajúca cez tri nadzemné podlažia terminálu, vytvárajúca veľkolepý priestor presklený zo všetkých strán. Výrazné progresívne zastrešenie, ktorého hlavnou výhodou je prírodné osvetlenie počas celého dňa, je realizované cez celú hĺbku budovy.

Špecifické vnútorné a nadväzujúce vonkajšie prevádzky dávajú budove terminálu jedinečný vzhľad. Na hlavnej fasáde orientovanej do prednádražia, čiže verejnej plochy pred terminálom, je v západnej časti inštalovaný výrazný nápis Letisko Bratislava. Prístupová strana je charakteristická vysokým radom priečelia s nadväzujúcimi verejnými vnútornými priestormi, naopak letisková strana budovy, vzhľadom k orientácii na juh, má zvýšený priestor v hĺbke vnútorného priestoru, tzn. v tranzitnej hale. Sklenenú fasádu terminálu, okrem čelnej strany, prekrývajú závesné konzoly - slnolami, vystupujúce a členiace jednoduchú hmotu priečelia tak, aby sa zabránilo vplyvu extrémnych poveternostných podmienok. Výrazným prvkom budovy sú nástupné mosty po celej dĺžke letiskovej budovy na odletovej strane terminálu, ktoré zabezpečujú plynulý prechod cestujúcich z odletovej haly k lietadlám prípadne prechod do iných terminálov. Týmto riešením sa výrazne zvýšila bezpečnosť pohybu osôb po vybavovacej ploche a zamedzilo sa tak prípadným kolíziám.

Dispozičná koncepcia nového terminálu podliehala prevádzkovým požiadavkám a potrebám pred a po vybavení cestujúcich a batožiny. Zámerom bolo získať prevádzkovo prehľadné priestory s jednoduchou a rýchlou orientáciou pre cestujúcich.

V novovybudovanej prvej časti terminálu realizovanej v prvej etape (02/2009 - 06/2010), sa na prízemí nachádzajú verejné odletové priestory súvisiace s vybavením cestujúcich. Hlavný komunikačný systém je tvorený pohyblivými schodmi a výťahmi umiestnenými v centrálnej časti haly. Špecifické pre vnútorné priestory je striedanie vysokých priestorov s priestormi s bežnými svetlými výškami určenými pre služobné technické priestory. Verejná hala je realizovaná cez celú výšku budovy a hlavnými vertikálami na ňu nadväzujú všetky podlažia. Prvé poschodie je vyhradené pre administratívne priestory, či už letiskové alebo pre zástupcov leteckých spoločností. Priama cesta k odletom je realizovaná eskalátormi z prízemia, na druhé poschodie, kde cestujúci cez detekčnú kontrolu prechádza do vyhradených bezpečnostných priestorov. Nachádza sa tu nákupno-oddychová zóna a odletové východy, tzv. gaty.

Druhá etapa (06/2010 - 06/2012) spočívala v dostavbe druhej časti budovy, ktorej prízemie slúži pre prilietavajúcich cestujúcich, prvé poschodie rozšírilo administratívne priestory a druhé odletovú čakaciu zónu.

Nový terminál po jeho kompletnom dostavaní v júni 2012, zvýšil kapacitu vybavovacej budovy z pôvodných 3,5 milióna na 5 miliónov cestujúcich. Výstavba terminálu prebiehala za plnej prevádzky bez jediného obmedzenia letov. 

Terminál vo výraznej miere prispieva k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb a komfortu cestujúcich, ktorí využívajú leteckú dopravu z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave.