Brexit - podmienky vstupu pre občanov UK po 1. januári 2021

– Od 1. januára 2021 začínajú platiť nové podmienky pre vstup občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, nakoľko strácajú právo na voľný pohyb a pobyt podľa práva Európskej únie. Týmto dňom budú občania Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska považovaní za štátnych príslušníkov tretích krajín podľa nariadenia (EÚ) 2016/399, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice.

Brexit - podmienky vstupu pre občanov UK po 1. januári 2021

Právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov Európskej únie sa podľa „Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu“ (ďalej len „dohoda o vystúpení“) bude vzťahovať už iba na tých občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a ich rodinných príslušníkov, ktorí využívali právo voľného pohybu a pobytu na území členských štátov pred 1. januárom 2021 (pozri § 131j ods. 1 až 3 a § 131j ods. 4 alebo 5 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.

Táto skutočnosť má v súčasnosti významný dopad na podmienky vstupu  občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a ich rodinných príslušníkov na územie Slovenskej republiky cez vonkajšie hranice. V súlade s odporúčaním Rady (EÚ) 2020/912  z 30. júna 2020  o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, a o možnom zrušení tohto obmedzenia nebude umožnený vstup občanom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a ich rodinných príslušníkov, ktorí nemajú na území Slovenskej republiky alebo iných členských štátov Európskej únie priznané právo na pobyt podľa dohody o vystúpení (nevzťahuje sa na nich niektoré z ustanovení § 131j ods. 1 až 5 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov).

Dňa 31. decembra 2020 sa skončil režim voľného pohybu osôb medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom tak, ako je definovaný v právnych normách EÚ.

Od 1. januára 2021 sa však naďalej uplatňuje obojstranný bezvízový režim na krátkodobé cesty (napr. turistika, súkromné alebo obchodné návštevy, služobné cesty, krátkodobé študijné pobyty a podobne). V zásade platí, že občan EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska nemôže počas krátkodobého bezvízového pobytu do šesť mesiacov vykonávať na území Spojeného kráľovstva zárobkovú činnosť, resp. nárokovať si prístup k verejným finančným zdrojom.

Na vstup na územie Spojeného kráľovstva môžu občania EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska predložiť platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas. Platný občiansky preukaz bude ako cestovný doklad možné použiť do 1. októbra 2021. Osoby, ktoré sú zaregistrované v pobytovej schéme pre občanov EÚ (EU Settled Scheme), osoby s pobytovým povolením cezhraničného pracovníka a ďalšie osoby, na ktoré sa vzťahuje Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, môžu naďalej používať svoj občiansky preukaz najmenej do 31. decembra 2025.

Bližšie informácie o podmienkach vstupu do Spojeného kráľovstva sú uverejnené na webovej stránke britskej vlády.

Občania EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska, ktorí pricestovali do Spojeného kráľovstva po 1. januári 2021 a plánujú tam zostať dlhšie ako šesť mesiacov, podliehajú vízovej povinnosti. Podmienky vydania víz sú stanovené britskou legislatívou.

Pre občanov EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska, ktorí prišli do Spojeného kráľovstva do 31. decembra 2020, sa nič nezmení. Otázka ich nadobudnutých práv je ošetrená v dohode o vystúpení, ktorá im zaručuje rovnaké práva ako počas členstva Spojeného kráľovstva v EÚ. To znamená, že v Spojenom kráľovstve môžu naďalej žiť, pracovať, študovať ako doteraz. Musia však najneskôr do 30. júna 2021 požiadať o pobytové povolenie  v Spojeným kráľovstvom zriadenej registračnej schéme v tzv. EU Settlement Scheme, ktorá im garantuje právo pobytu. Pre zraniteľné skupiny osôb britská vláda poskytuje prostredníctvom charitatívnych organizácií pomoc pri registrácii pobytu.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča občanom sledovať vyššie uvedené oficiálne webové stránky britských úradov, ako aj webové stránky vecne príslušných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, vrátane Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v časti venovanej brexitu.