Export a import

Export

Doklady sprevádzajúce exportné zásielky:

 • jednotný colný doklad alebo T1 doklad pri zásielkach do tretích krajín.

Preprava živých zvierat:

 • pas spoločenského zvieraťa (EU pet passport), očkovací preukaz.

Tovar nebezpečnej povahy:

 • deklarácia, vyhlásenie o tovare nebezpečnej povahy.

Zbrane, strelivá:

 • importná licencia podľa požiadaviek štátu.

Liečivá a potraviny:

 • veterinárne osvedčenie o tovare, fyto potvrdenie o zdravotnej neškodnosti.

Ľudské pozostatky:

 • úmrtný list, potvrdenie hygienika, v prípade cudzieho štátneho príslušníka povolenie na prepravu (doklad vydaný zastupiteľskou krajinou).

Import

Doklady potrebné na vybavenie importnej zásielky (Import):

 • číslo leteckého nákladného listu (AWB) alebo oznámenie o prílete zásielky,
 • preukaz totožnosti alebo splnomocnenie,
 • splnomocnenie poverenej osoby na zastupovanie v colnom konaní pri zásielkach z tretích krajín.

Podmienky pre uzatvorenie zmluvy o vybavovaní leteckých zásielok:

 • zmluvu je možné uzatvoriť len so zasielateľskou spoločnosťou,
 • subjekt je zapísaný v obchodnom registri,
 • doklad o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO),
 • doklad o pridelení daňového identifikačného čísla (IČ DPH).

Doklady potrebné na colné konanie (pre zásielky do tretích krajín):

 • originál leteckého nákladného listu (AWB),
 • jednotný colný doklad alebo tranzitné colné vyhlásenie,
 • tovarová faktúra,
 • sprievodné dokumenty, ak to vyžaduje druh a povaha dovozného tovaru.