Nepravidelná obchodná letecká doprava je do 19 štátov povolená

Nepravidelná obchodná letecká doprava je do 19 štátov povolená.

SVK znenie:

C0958/20  2020-06-11 08:03 - 2020-09-11 23:59 EST LZBB FIR

COVID-19: OBMEDZENIA LETU

CIVILNE LETY S MIESTOM VZLETU NA UZEMI INEHO STATU A S MIESTOM

PRISTATIA NA UZEMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY SU ZAKAZANE.

TO NEPLATI PRE:

1. LETY LIETADIEL NA LETECKU PREPRAVU NAKLADU A POSTY

2. LETY LIETADIEL VYKONAVAJUCICH CINNOSTI PATRANIA PO LIETADLACH A

ZACHRANY LUDSKEHO ZIVOTA

3. LETY LIETADIEL VYKONAVAJUCICH HASENIE POZIAROV

4. LETY NA ZMIERNENIE NASLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI

5. LETY NA HUMANITARNE UCELY

6. LETY ZDRAVOTNICKEJ ZACHRANNEJ SLUZBY POVOLENE PRISLUSNYM

ORGANOM

7. TECHNICKE A PREMIESTNOVACIE LETY

8. VSETKY LETY LIETADIEL NA PALUBE S CESTUJUCIMI S PRECHODNYM

ALEBO TRVALYM POBYTOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VO FPL S POZNAMKOU

REPATRIACIA

9. TECHNICKE MEDZIPRISTATIE NA NEOBCHODNE UCELY S CIELOM DOPLNENIA

PALIVA ALEBO Z DOVODU MIMORIADNEJ ALEBO NUDZOVEJ SITUACIE BEZ

MOZNOSTI NASTUPENIA ALEBO VYSTUPENIA CESTUJUCICH, NALOZENIA ALEBO

VYLOZENIA NAKLADU

10. LETY NA ZABEZPECENIE HOSPODARSKEJ A SOCIALNEJ FUNKCIE STATU

SO SUHLASOM MINISTRA DOPRAVY A VYSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

11. LETY LIETADIEL S KAPACITOU MENEJ AKO 20 MIEST V RAMCI

NEPRAVIDELNEJ OBCHODNEJ LETECKEJ DOPRAVY ALEBO LETY V RAMCI

VSEOBECNEHO LETECTVA NA PALUBE S OSOBAMI S PRECHODNYM ALEBO

TRVALYM POBYTOM NA UZEMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY S MIESTOM VZLETU NA

UZEMI POLSKA A S MIESTOM PRISTATIA LEN NA LETISKACH LZIB, LZKZ

ALEBO LZTT

12. VSETKY LETY S MIESTOM VZLETU NA UZEMI BULHARSKA, CYPRU, CESKEJ

REPUBLIKY, DANSKA, ESTONSKA, FINSKA, GRECKA, CHORVATSKA, ISLANDU,

LICHTENSTAJNSKA, LITVY, LOTYSSKA, MADARSKA, MALTY, NEMECKA,

NORSKA, RAKUSKA, SLOVINSKA ALEBO SVAJCIARSKA A S MIESTOM PRISTATIA

NA UZEMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

 

ENG znenie:

A0958/20  2020-06-11 08:03 - 2020-09-11 23:59 EST LZBB FIR

COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS

CIVIL FLIGHTS DEPARTING FROM THE TERRITORY OF ANOTHER STATE AND

LANDING IN THE TERRITORY OF THE SLOVAK REPUBLIC ARE PROHIBITED.

EXEMPTED ARE:

1. CARGO AND POSTAL FLIGHTS

2. FLIGHTS ENGAGED IN A SEARCH AND RESCUE MISSION

3. FIRE-FIGHTING FLIGHTS

4. RESCUE OPERATIONS FLIGHTS IN EMERGENCIES

5. FLIGHTS OPERATING ON A HUMANITARIAN MISSION

6. MEDICAL FLIGHTS DECLARED BY MEDICAL AUTHORITIES

7. TECHNICAL AND POSITIONING FLIGHTS

8. ALL FLIGHTS OF AIRCRAFT WITH PASSENGERS ON BOARD WHO HAVE

TEMPORARY OR PERMANENT RESIDENCE IN THE SLOVAK REPUBLIC WITH

REMARK REPATRIATION IN FPL

9. TECHNICAL STOPS FOR NON-COMMERCIAL PURPOSE TO REFUEL

THE AIRCRAFT AND TO RESPOND TO SOME ABNORMAL SITUATION OR

EMERGENCY NEED TO LAND THE AIRCRAFT WITHOUT THE POSSIBILITY

OF EMBARKING OR DISEMBARKING OF PASSENGERS AND WITHOUT LOADING OR

UNLOADING CARGO

10. FLIGTHS FOR SUPPORTING ECONOMIC AND SOCIAL FUNCTIONS OF THE

STATE WITH THE APPROVAL OF THE MINISTER OF TRANSPORT AND

CONSTRUCTION OF THE SLOVAK REPUBLIC

11. FLIGHTS OF AIRCRAFT WITH LESS THAN 20 SEATS IN NON-SCHEDULED

AIR TRANSPORT AND GENERAL AVIATION FLIGHTS WITH PERSONS ON BOARD

WHO HAVE TEMPORARY OR PERMANENT RESIDENCE IN THE SLOVAK REPUBLIC

DEPARTING FROM THE TERRITORY OF POLAND AND LANDING ONLY AT

AIRPORTS LZIB, LZKZ OR LZTT

12. ALL FLIGHTS DEPARTING FROM THE TERRITORY OF BULGARIA, CYPRUS,

CZECH REPUBLIC, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, GREECE, CROATIA,

ICELAND, LICHTENSTEIN, LITHUANIA, LATVIA, HUNGARY, MALTA, GERMANY,

NORWAY, AUSTRIA, SLOVENIA OR SWITZERLAND AND LANDING IN THE

TERRITORY OF THE SLOVAK REPUBLIC.