Verejné obstarávanie

Profil

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) (ďalej len BTS) je subjektom, spĺňajúcim podmienky § 6 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktorý zároveň vykonáva činnosti podľa § 8 ods. 9 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V § 9 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní je ustanovené, že ak verejný obstarávateľ vykonáva niektorú z činností podľa § 8 ods. 3 až 9 zákona o verejnom obstarávaní, postupuje pri zadávaní zákazky súvisiacej s vykonávaním tejto činnosti podľa pravidiel a postupov verejného obstarávania ustanovených pre obstarávateľa, ak zákon o verejnom obstarávaní neustanovuje inak. BTS je povinné aplikovať postupy stanovené v zákone o verejnom obstarávaní pri zadávaní nadlimitných zákaziek na základe ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ postupuje aj podľa § 7 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

Obstarávanie tovarov, služieb a prác potrebných na zabezpečenie prevádzky a výkon ďalších činností, zapísaných v obchodnom registri, realizuje v súlade s internou organizačnou normou „ON-13/2005 NAKUPOVANIE- Aplikácia zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach spoločnosti Letisko M. R. Štefánika- Airport Bratislava, a.s. (BTS)“ útvar Verejného obstarávania.

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania, príp. v Profile obstarávateľa.

BTS uverejňuje obstaranie nadlimitných zákaziek ako aj výsledkov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní prostredníctvom príslušných oznámení zverejňovaných na internetových stránkach Úradu pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev (www.simap.europa.eu) a Úradu pre verejné obstarávanie (www.uvo.gov.sk).

Informácie o ponukách

Informácie o otváraní ponúk, o výsledku vyhodnotenia ponúk a o poradí uchádzačov  

Zverejnené podľa § 41 ods. 1, podľa § 44 ods. 2 a podľa § 136 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Verejná súťaž "Dodávka zemného plynu"    

 • Verejná súťaž "Dodávka zemného plynu" - otváranie obálok, časť Ostatné - pdf
 • Verejná súťaž "Dodávka zemného plynu" - otváranie obálok, časť Kritériá - pdf
 • Verejná súťaž "Dodávka zemného plynu" - informácia podľa § 136 ods.9 písm.c) ( 20.11.2013) - pdf
 • Verejná súťaž "Dodávka zemného plynu" - informácia podľa § 136 ods.9 písm.d) ( 20.11.2013) - pdf
 • Verejná súťaž "Dodávka zemného plynu" - informácia o vyhodnotení ponúk § 44 (25.11.2013) - pdf
 • Verejná súťaž "Dodávka zemného plynu" - informácia o doručení oznámenia o výsledku § 136 - ods.9 písm.e) (09.12.2013) - pdf
 • Verejná súťaž "Dodávka zemného plynu" - správa podľa § 21 ods. 2 (23.12.2013) - pdf

Verejná súťaž " Zariadenie na detekčnú kontrolu tekutín, aerosólov a gélov (LAG)" 

 • Verejná súťaž "Zariadenie na detekčnú kontrolu tekutín, aerosólov a gélov (LAG)" - otváranie obálok, časť Ostatné - pdf
 • Verejná súťaž "Zariadenie na detekčnú kontrolu tekutín, aerosólov a gélov (LAG)" - otváranie obálok, časť Kritériá - pdf
 • Verejná súťaž "Zariadenie na detekčnú kontrolu tekutín, aerosólov a gélov (LAG)" - informácia o vyhodnotení ponúk §44(19.12.2013) - pdf 
 • Verejná súťaž "Zariadenie na detekčnú kontrolu tekutín, aerosólov a gélov (LAG)" - informácia podľa §136 ods.9 b) (30.12.2013) - pdf
 • Verejná súťaž "Zariadenie na detekčnú kontrolu tekutín, aerosólov a gélov (LAG)" - informácia podľa §136 ods.9 d) (08.01.2014) - pdf
 • Verejná súťaž "Zariadenie na detekčnú kontrolu tekutín, aerosólov a gélov (LAG)" - informácia podľa §136 ods.9 e) (08.01.2014) - pdf
 • Verejná súťaž "Zariadenie na detekčnú kontrolu tekutín, aerosólov a gélov (LAG)" - oznámenie o zrušení súťaže ( 19.02.2014) - pdf

Verejné výberové konanie "Plnenie lietadiel" 

 • Výsledok verejného výberového konania "Plnenie lietadiel" (27.11.2013) - pdf